การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัศชาติ อาศิรกานต์

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

3000-1601 สบช1/1 วิชา 3หน่อยกิต