ฟิสิกส์ 5

ฟิสิกส์ ม.6 (ครูเจษฎา) ชัยวงษ์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์ 5