เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบทดสอบชุดนี้ เป็นการทดสอบ กลุ่มเรียน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8