ระบบปฏิบัติการ Windows 8

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windwos 8