ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา

จันทร์จิรา เหลาราช

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

การสืบค้น การเรียบเรียงสารสนเทศ พร้อมทั้งการใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การอ้างอิงเอกสาร