เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Ecotourism G1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบต่างๆ การแบ่งเขตการจัดการ ระบบและรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพื้นที่ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศ