เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทป 494 สัมมนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและความสำคัญของการสัมมนา การค้นคว้า การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการวิจัย และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการด้านประมง


วิธีการเรียนการสอน

ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน

การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล

การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล

การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี


วิธีการประเมิน

การนำเสนอผลงาน

ประเมินผลจากรายงานที่เขียน