กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 3000-1221

พรทิพา ทองขาว

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก