2001-2000 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์