เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 3101-2001

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน 2 คาบ/สัปดาห์

ศึกษาเกี่ยวกับ.....