วิชา ระบบบัญชี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน