3202- 0002 หลักการจัดการ

เอมอร กลัดเชื้อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการ