เครื่องมือกลเบื้องต้น 2100-1008

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อเรื่อง การเรียนรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลเบื้องต้น