อาเซียนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC , AEC , ASCC) และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ