อาเซียนศึกษา

ธริกานต์ ลิ้มนุสนธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC , AEC , ASCC) และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ