เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซียนศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธริกานต์ ลิ้มนุสนธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC , AEC , ASCC) และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ