บัญชีเบื้องต้น 1 (2201-1003)

sasuton sangsuwan

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี สามารถบันบัญชีตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง