วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเราอย่างมีเหตุและผล