ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 2102-2008

ยศพล เฉลิมกิจ

วิทยาลัยเทคโนโยยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้