โครงการรหัสวิชา 3204-6001

กุญช์สิริ เฮงสุโข

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรูณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชา ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ