เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการรหัสวิชา 3204-6001

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กุญช์สิริ เฮงสุโข

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรูณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชา ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ