เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3101-2002

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ การสันดาปของเครื่องยนต์