เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3101-2002

ธงธวัช ปานโต

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ การสันดาปของเครื่องยนต์