2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปวช.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการจัดทำโครงการ สื่อการเรียนการสอน