2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปวช.3

จันทิมา ศรีดิลก

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการจัดทำโครงการ สื่อการเรียนการสอน