2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

จันทิมา ศรีดิลก

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำโครงการ และเอกสารวิชาโครงการ