สร้างภาพเคลื่อนไหว

ใกล้รุ่ง พันธุ์นุช

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำสื่อ CAI