คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพได้