คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

เจนจิรา บุญเกิด

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพได้