แบบฝึกหัด

คำอธิบายชั้นเรียน

https://docs.google.com/forms/d/19_Qamfr1HtnO-SS0G0p67zg7PCxxMj-2moYn4cN3CiI/edit?usp=drive_web