56079.123 การเงินการธนาคาร วิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

56079.123 การเงินการธนาคาร วิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์