ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก(421151)ภาคเรียน1ปีการศึกษา2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19548

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อ รู้จักวิถีชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น