เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 วิชา ง33101 การงานพื้นฐานฯ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นภัค สุพรรณไสว

โรงเรียนหันคาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง33101

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมภาษา โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การปฏิบัติจริงในเรื่องของ ทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา ทักษะการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน เห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะนิสัยที่ดี สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน การสร้างสรรค์ชิ้นงาน การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อยู่ในกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/11

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด