ผู้สอน
ดร. ดร. ดวงกมล แก้วแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

MGT202 การจัดการการปฏิบัติการ OM (Operation Management)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19551

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการวางแผน แนวคิด และวิธีการตัดสินใจ ในด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทำงาน

และระบบงาน การวางแผนควบคุม การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการบริหารสินค้า

คงคลัง รวมทั้งการผลิตตามหลักจริยธรรม คุณธรรม