เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MGT202 การจัดการการปฏิบัติการ OM (Operation Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ดร. ดวงกมล แก้วแดง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

กระบวนการวางแผน แนวคิด และวิธีการตัดสินใจ ในด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทำงาน

และระบบงาน การวางแผนควบคุม การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการบริหารสินค้า

คงคลัง รวมทั้งการผลิตตามหลักจริยธรรม คุณธรรม