การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบสื่อเรียนการเรียนรู้ หรือสื่อการนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การนำเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อใช้สำหรับงานนำเสนอหรือผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยโปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างชิ้นงานได้ง่ายและเร็ว เราจึงสร้างชั้นเรียนนี้ขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์