เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ประถมศึกษาปีที่ ๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัจฉรา บุญวงศ์

โรงเรียนบ้านนาวง

ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทราบถึงโครงสร้าง หน้าที่ และความสำคัญของส่วนประกอบต่าง ๆของร่างกาย ตลอดจนปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแม่กับลูกในด้านการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม