สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ประถมศึกษาปีที่ ๖

อัจฉรา บุญวงศ์

โรงเรียนบ้านนาวง

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทราบถึงโครงสร้าง หน้าที่ และความสำคัญของส่วนประกอบต่าง ๆของร่างกาย ตลอดจนปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแม่กับลูกในด้านการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม