การบวกเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบวกจำนวนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากันได้