การบวกเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัญจพร รัตนพันธ์

โรงเรียนทอสี

นักเรียนสามารถบวกจำนวนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและไม่เท่ากันได้