อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สุจิตรา เกตุทิพย์

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารหมู่ที่1 โปรตีน