อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุจิตรา เกตุทิพย์

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง

อาหารหมู่ที่1 โปรตีน