ฝึกอ่านสระ อา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกัทริดา ประทุมทอง

โรเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอ่านคำที่ประสมสระ อา

กา อ่านว่า กอ-อา-กา