ศึกษาต่อ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าจะศึกษาต่อสายสามหรือสายอาชีพ