ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่