เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เอริน บุญมณี

โรงเรียนโยธินบำรุง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่