อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จีรวรรณ สวนกูล

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารหลัก 5 หมู่ หมู่ที่ 1 คืออะไร