อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จิราวรรณ ปลอดแก้ว

โรงเรียนพิมพ์มณี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน