สารในชีวิตประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 6

เสาวภา ผุดบ่อน้อย

โรงเรียนบ้านหินดาน

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกสถานะของสาร เเละการเปลี่ยนสถานะของสาร