สารในชีวิตประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกสถานะของสาร เเละการเปลี่ยนสถานะของสาร