คณิตศาสตร์ม1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็ม