อาหารหลัก 5 หมู่ หมู่ 1 ระดับประถม ชั้นปี่ที่ 1

สุมาลี จิตรรักษ์

โรงเรีนยโชคชัยกระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

การกินอาหารให้ถูกหลัก