อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

น้ำฝน ศรีคง

โรงเรียนอนุบาลตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารหลัก 5 หมู่ คือ