อักษรสามหมู่ หรือ ไตรยางค์

ภาวิณี มาศชาย

โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้

1.นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการเกิดไตรยางค์อักษรสามหมู่จากพยัญชนะไทยเป็นมาอย่างไร

2.นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการอ่านผันเสียงวรรณยุกต์ของอักษรสามหมู่

3.นักเรียนจะได้รู้จักคำเป็นและคำตาย

4.นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกเสียงของคำ