คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์

สอนโดยครู ธีร์