การบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบวกจำนวนสองหลักที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ได้