เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้พื้นฐานในการเรียนขับร้องเพลงไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธัญลักษณ์ รักษ์สังข์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

การขับร้องมี3 ประเภท

การเอื้อน, การขับ,การร้อง