ความรู้พื้นฐานในการเรียนขับร้องเพลงไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ธัญลักษณ์ รักษ์สังข์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การขับร้องมี3 ประเภท

การเอื้อน, การขับ,การร้อง