homeท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
person
ท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ผู้สอน
นาง รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1961

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

                             กระบวนการอ่านอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  และสร้างความรู้ ความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)