homeท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
personperson_add
ท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ผู้สอน
นาง รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1961

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

                             กระบวนการอ่านอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  และสร้างความรู้ ความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)