ท 30205 การอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

                             กระบวนการอ่านอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  และสร้างความรู้ ความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง