ตัวเลขNumber ชั้นประถมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุจิตรา เกตุทิพย์

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง

นักเรียนสามารถรู้จักตัวเลขภาษาอังกฤษและสมารถอ่านสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อ