ตัวเลขNumber ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรู้จักตัวเลขภาษาอังกฤษและสมารถอ่านสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้อ