ป 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน