เอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น