เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เครื่องดนตรีแต่ละประเภทให้เสียงที่แตกต่างกันไป และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานนานขึ้น


ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
2.1 ป.4/2 จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
ป.4/6 ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟังได้
2. บอกวิธีใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้


สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ประเภทเครื่องดนตรี
- ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
2. การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี
- การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการปฏิบัติ
- กระบวนการทำงานกลุ่ม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้